توکل بر خدا ، کار تیمی ، مسئولیت پذیری ، انجام درست کار درست
Behshahr Industrial Group Investment Company
 ترکیب سهامداران
رديف سهامدار تعداد سهام (1396/03/21) درصد تعداد سهام (تاريخ تاييد گزارش) درصد
1 شركت توسعه صنايع بهشهر(سهامي عام) 890.604.907 57.09 890.604.907 57.09
2 صندوق بازنشستگي كشوري 437.872.768 28.07 437.872.768 28.07
3 BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.گروه توسعه بهشهر 56.143.974 3.60 56.143.974 3.60
4 صندوق سرمايه گذاري گنجينه آرمان شهر 20.185.694 1.29 20.185.694 1.29
5 شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر 10.023.120 0.64 10.023.120 0.64
جمع 1.560.000.000 100 1.560.000.000 100