توکل بر خدا ، کار تیمی ، مسئولیت پذیری ، انجام درست کار درست
Behshahr Industrial Group Investment Company
 صنایع بهداشتی ساینا
تاريخچه:
شركت صنایع بهداشتی ساینا در تاریخ 2/10/80 تحت شماره 181802 در اداره ثبت شركتها و مالكیت ص نعتی تهران بر مبنای توافقات و هماهنگی به عمل آمده فیمابین مدیریت شركت پاكسان و مدیریت گروه توسع ه صنایع بهشهر در زمینی به مساحت 5/59898 متر مربع در ناحیه صنعتی شهرستان ابهر تاسیس گردید. موضوع شر كت طبق ماده 2 اساس نامه به تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاک كننده، محصولات آرایشی، بهداشتی، ش یمیایی و كارهای تولیدی و بازرگانی، سرمایه گذاری، صادراتی و واردات و انجام هر نوع عملیات ومعاملات ی كه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع شركت باشد.