توکل بر خدا ، کار تیمی ، مسئولیت پذیری ، انجام درست کار درست
Behshahr Industrial Group Investment Company
 قوانین
رديف عنوان نهاد تصويب كننده تاريخ تصويب