توکل بر خدا ، کار تیمی ، مسئولیت پذیری ، انجام درست کار درست
Behshahr Industrial Group Investment Company
 معرفی مدیر عامل
رديف نام سمت عکس
1 احسان وحیدی فرد
مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره