توکل بر خدا ، کار تیمی ، مسئولیت پذیری ، انجام درست کار درست
Behshahr Industrial Group Investment Company
 سرمایه گذاری اقتصاد نوین

تاريخچه:

درتاریخ 20/01/1385 تحت شماره 267233 و درقالب شركت سهامی عام دراداره ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی به ثبت رسیده و شروع به انجام عملیات اجرایی نموده است.سرمایه شركت 400،000،000،000 ریال منقسم به 400،000،000 سهم با نام یک هزارریالی که تماما پرداخت گردیده است.سال مالی شرکت از اول دی ماه هرسال آغاز ودر پایان آذر ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.