توکل بر خدا ، کار تیمی ، مسئولیت پذیری ، انجام درست کار درست
Behshahr Industrial Group Investment Company
 شرکت صنعتی بهپاک
تاريخچه:
شركت صنعتی بهپاك (سهامی عام) درتـاریخ 1347/6/14 تحت شماره 84 در اداره ثبت شركتهای شهرستان بهــشهر به ثبت ر سیده است و طبق تصمیم مجمع عـمومی فوق‌العاده مورخه 73/12/21 نوع شركــت به سهامی عام تبدیل گردیده است. ســهام شركت‌ درتاریخ 1374/3/21 درسازمان بورس‌ اوراق‌‌بهادار تـــهران پذیرفته وازتاریخ1374/5/31 مورد‌معامله قرار گرفت. سرمایه شركت د ربدو تأسـیس مبلغ 5/212میلیون ریال منقـــسم به 4250 سهم 50000ریالی با نام بوده است.كه درطول 39 سال فـع الیت طی هشت مرحله از مبلغ 5/212 میلیون ریال به مبلغ 80 میلــیارد ریال منقسم به 80 میلــیون سهم یكــهزارریالی با نام افــزایش یافته است.آخرین ‌‌‌‌افــزایش ‌‌‌‌‌‌‌سرمایه طبق مصـوبه مجمع عـمومی فوق العاده مورخ 1381/12/14 طی یك مرحله ا ز 40 میلیاردریال به 80 میلیارد ریال انجام پذیرفت.
موضوع فعالیت شرکت:
به استناد ماده2 اساسنامه‌عبارتست‌از تاسیس و بهره برداری كارخانجات پنبه‌پاك‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كنی، روغنكشی، پروتئین‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیاهی‌‌وكارخانجات دیگروهمچنین كارهای تولیدی وبازرگانی، سرمایه گذاری، صادرات، واردات و انجام هر نوع عملیات و معاملات كه بصورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع شركت باشد.
محصولاتی که اکنون در گروه شرکتهای بهپاک تولید میشود به شرح زیر است:
  • روغن خام (سویا،کلزا،آفتابگردان وپنبه دانه)
  • انواع کنجاله دانه های روغنی
  • پروتئین سویا
  • لسیتین