توکل بر خدا ، کار تیمی ، مسئولیت پذیری ، انجام درست کار درست
Behshahr Industrial Group Investment Company
 ترکیب اعضای هیئت مدیره
رديف نام و نام خانوادگي سمت سازماني
1 محسن بازارنوی رئیس هيات مديره
2 دکتر سجاد سیاح مدیرعامل و نایب رئیس هيات مديره
3 سیدمهدی آستانی عضو هيات مديره
4 احمد پویان فر عضو هيات مديره
5 طاهره ملائی عضو هيات مديره