توکل بر خدا ، کار تیمی ، مسئولیت پذیری ، انجام درست کار درست
Behshahr Industrial Group Investment Company
 اصول و اهداف
حاکمیت شرکتی مکانیزمی برای راهبری و نظارت بر فعالیت‌های شرکت به‌منظور دستیابی به اهداف آن و ارزش افزایی سهامداران است .
مفاهیم بنیادی حاکمیت شرکتی
 • شفافیت
 • پاسخگویی
 • مسئولیت‌پذیری
 • رعایت انصاف و حقوق ذینفعان
اهداف حاکمیت شرکتی
 • ارتقای اعتماد سرمایه‌گذاران
 • تقویت کار آیی بازار سرمایه و افزایش سلامت آن
 • افزایش پاسخگویی مدیران
 • افزایش قابلیت اتکا و کیفیت اطلاعات مالی
حاکمیت شرکتی بنگاه توانمند، در پی آن است که با چیدمان صحیح روابط و مناسبات در ساختار قدرت و تبیین دقیق اختیارات و مسئولیت‌ها در سازمان، منابع را به‌گونه‌ای کارا به کار گیرد، اهداف را به شیوه‌ای اثربخش محقق سازد و از همه مهم‌تر، منــــافع افراد ذینفع را به بهترین شکل ممکن تأمین نماید .
اصول حاکمیت شرکتی
 • حفظ حقوق سهامداران
 • رفتار یکسان با سهامداران
 • رعایت حقوق همه ذینفعان
 • افشای بهنگام و دقیق وضعیت مالی و عملکرد شرکت
 • نظارت موثرهیئت مدیره بر مدیریت اجرایی و پاسخگویی هیئت‌مدیره در برابر سهامداران