توکل بر خدا ، کار تیمی ، مسئولیت پذیری ، انجام درست کار درست
Behshahr Industrial Group Investment Company
 آیین نامه های داخلی
رديف عنوان مدرك شماره
1 برگزاری جلسات هیئت مدیره آیین نامه 14-A-789
2 معاملات اوراق بهادار آیین نامه 14-A-920
3 استخدامی، حقوق و دستمزد آیین نامه 14-A-230
4 پرداخت کارانه آیین نامه 14-A-523
5 معاملات آیین نامه 14-A-442
6 مالی آیین نامه 14-A-367
7 کمیته حسابرسی منشور 15-M-250
8 کمیته ریسک منشور 15-M-720
9 اخلاق حرفه ای منشور 15-M-453
10 سیاستهای سرمایه گذاری بیانیه 13-B-287
11 چشم انداز و اهداف بیانیه 13-B351
12 تنخواه گردان دستورالعمل 12-D-423
13 ارزیابی عملکرد منابع انسانی دستورالعمل 12-D-589
14 صندوق رفاه کارکنان دستورالعمل 12-D-292
15 رفع مغایرت مانده تعداد سهام و بهای تمام شده دستورالعمل 12-D-264
16 فرم شرح شغلی (شناسنامه شغل) دستورالعمل 12-D-280
17 حسابداری فرآیند 16-F-233
18 تدوین و کنترل بودجه فرآیند 16-F-452
19 آموزش فرآیند 16-F-272
20 سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و غیربورسی فرآیند 16-F-211
21 کنترل مدارک و داده ها روش اجرایی 11-R-349
22 کنترل سوابق روش اجرایی 11-R-326
23 حسابرسی داخلی روش اجرایی 11-R-569
24 چارت سازمانی مصوبه 10-M-381