توکل بر خدا ، کار تیمی ، مسئولیت پذیری ، انجام درست کار درست
Behshahr Industrial Group Investment Company
 کمیته های تخصصی
هیات‌مدیره به‌ منظور پیگیری اجرای راهبردهای شرکت در راستای دست‌یابی به اهداف کلی و عملیات و با عنایت به کسب اطمینان معقول از وجود رویکرد و فرآیندها، اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و حمایت از حقوق سهامداران و سایر ذینفعان و کنترل‌های داخلی اثربخش، وفق اجرای ماده 10 دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مطابق نظام راهبری شرکت و به‌منظور ایفای مسئولیت‌های نظارتی خود، اعضای کمیته حسابرسی را منصوب می‌نماید.
منظور از کمیته سرمایه‌گذاری، شورایی مرکب از مدیر عامل یا نماینده مدیر عامل، معاون سرمایه‌گذاری، معاون مالی و مشاوران کارشناس است. تصمیمات کمیته پس از تصویب مدیر عامل قابل‌ اجرا خواهد بود. این کمیته جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش‌های کارشناسی ارائه‌شده، برگزاری جلسات منظم به‌ منظور تصمیم‌گیری در مورد معامله سهام پیشنهادی، رعایت ضوابط و مقررات مربوط به معاملات اوراق بهادار، پیشنهاد خط‌ مشی‌های معاملاتی به مدیر عامل، تهیه روش‌ها و دستورالعمل‌های موردنیاز، اجرای سیاست‌های و خط‌مشی‌های مصوب هیات‌مدیره در زمینه انجام معاملات اوراق بهادار تشکیل می‌گردد.
کمیته منابع انسانی به‌ عنوان بازوی فکری مدیریت نیروی انسانی، استخدام، ارزیابی عملکرد و امور رفاهی کارکنان را بر عهده دارد.
کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای هیات‌ مدیره، معاون مالی اداری و معاون سرمایه‌گذاری است که به شناسایی، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک در حوزه‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد.
در راستای نظارت بر حسن انجام مفاد آیین‌نامه معاملات، تصمیم گیری در خصوص انجام یا عدم انجام معاملات، ارائه گزارش‌های لازم به منظور تصویب هیات‌مدیره، برگزاری مناقصه و مزایده، کمیسیون معاملات متشکل از نماینده مدیر عامل، معاون مالی و اداری و مدیر تدارکات تشکیل گردیده است.