توکل بر خدا ، کار تیمی ، مسئولیت پذیری ، انجام درست کار درست
Behshahr Industrial Group Investment Company
 پرتال سهام
سه حرف اول فامیلی :
 
قسمت عددی کدبورسی:
  
رمز عبور : (شماره شناسنامه)