چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶

   كميته هاي تخصصي

   کمیته حسابرسی

--------------------------------

هیئت‌مدیره به‌منظور پیگیری اجرای راهبردهای شرکت در راستای دست‌یابی به اهداف کلی و عملیات و با عنایت به کسب اطمینان معقول از وجود رویکرد و فرآیندها، اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و حمایت از حقوق سهامداران و سایر ذینفعان و کنترل‌های داخلی اثربخش، وفق اجرای ماده 10 دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مطابق نظام راهبری شرکت و به‌منظور ایفای مسئولیت‌های نظارتی خود، اعضای کمیته حسابرسی را منصوب می‌نماید.

   کمیته سرمایه‌گذاری

--------------------------------

منظور از کمیته سرمایه‌گذاری، شورایی مرکب از مدیرعامل یا نماینده مدیرعامل، معاون سرمایه‌گذاری، معاون مالی و مشاوران کارشناس است. تصمیمات کمیته پس از تصویب مدیرعامل قابل‌اجرا خواهد بود. این کمیته جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش‌های کارشناسی ارائه‌شده، برگزاری جلسات منظم به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد معامله سهام پیشنهادی، رعایت ضوابط و مقررات مربوط به معاملات اوراق بهادار، پیشنهاد خط‌مشی‌های معاملاتی به مدیرعامل،تهیه روش‌ها و دستورالعمل‌های موردنیاز، اجرای سیاست‌های و خط‌مشی‌های مصوب هیئت‌مدیره درزمینه انجام معاملات اوراق بهادار تشکیل می‌گردد.

   کمیته منابع انسانی

--------------------------------

کمیته منابع انسانی به‌عنوان بازوی فکری مدیریت نیروی انسانی، استخدام، ارزیابی عملکرد و امور رفاهی کارکنان را بر عهده دارد.

  کمیته ریسک

--------------------------------

کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای هیئت‌مدیره، معاون مالی اداری و معاون سرمایه‌گذاری است که به شناسایی، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک در حوزه‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد.


   کمسیون معاملات

--------------------------------

در راستای نظارت بر حسن انجام مفاد آیین‌نامه معاملات، تصمیم گیری در خصوص انجام یا عدم انجام معاملات، ارائه گزارش‌های لازم به منظور تصویب هیئت‌مدیره، برگزاری مناقصه و مزایده، کمیسیون معاملات متشکل از نماینده مدیرعامل، معاون مالی و اداری و  مدیر تدارکات تشکیل گردیده است.