چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶
اعضاي هيئت مديره
           رئیس هيات مديره
  
               
     •        محسن بازارنوی

          مدیرعامل و نایب رئیس هيات مديره
  
        
       •        دکتر سجاد سیاح

   

          عضو هيات مديره
  
        
       •        سیدمهدی آستانی
          عضو هيات مديره
  
        
       •        رسول سعدی

  .


          عضو هيات مديره
  
        
       •        طاهره ملائی

  .