توکل بر خدا ، کار تیمی ، مسئولیت پذیری ، انجام درست کار درست
Behshahr Industrial Group Investment Company
 بررسی تحلیلی تحولات شرکت های گروه