توکل بر خدا ، کار تیمی ، مسئولیت پذیری ، انجام درست کار درست
Behshahr Industrial Group Investment Company
 بیانیه و چشم انداز
نهادی پیشتاز برای خلق ثروت از طریق بکارگیری کارآمد منابع