چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶
مجمع عمومی --------------------

وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق‌العادۀ شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر همان وظایف و اختیارات مندرج در اصلاحیۀ قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق‌العادۀ شرکت‌های سهامی عام است. مجامع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر با رعایت مفاد قانون تجارت به صورت زیر تشکیل می‌شود:


1. مجمع عمومی عادی:


این مجمع باید حداقل هر سال یک‌بار، ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد ذیل تشکیل شود:

 • الف) استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد مالیِ سال مالی قبل؛
 • ب) استماع گزارش بازرس؛
 • ج) بررسی و تصویب صورت‌های مالیِ سال مالی قبل؛
 • د) تصویب میزان سود تقسیمی؛
 • هـ) تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره؛
 • و) تعیین بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت و حق‌الزحمۀ آن‌ها؛
 • ز) تعیین روزنامه/روزنامه‌های کثیرالأنتشار جهت درج آگهی‌های شرکت؛
 • ح) انتخاب مدیران؛
 • ط) انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام؛
 • ی) سایر مواردی که به موجب اصلاحیۀ قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد

2. مجمع عمومی فوق‌العاده:

 • الف) تغییر در مفاد اساسنامه؛
 • ب) تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)
 • ج) انتشار اوراق بهادار دارای حق رأی یا قابل تبدیل و یا تعویض با سهام
 • د) انحلال شرکت پیش از موعد مقرر با رعایت مقررات قانون تجارت