چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶
ترکیب سهامداران ---------------
رديف سهامدار 1395/06/15 تاريخ تاييد گزارش
تعداد سهام درصد تعداد سهام درصد
1 شركت توسعه صنايع بهشهر(سهامي عام)
742.170.757
57.09
742.170.757 57.09
2 صندوق بازنشستگي كشوري 364.893.974
28.06 364.893.974 28.06
3 BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.گروه توسعه بهشهر
33.229.020
2.55 33.229.020 2.55
4 صندوق سرمايه گذاري گنجينه آرمان شهر
16.821.412
1.29 16.821.412 1.29
  شركت مدبران اقتصاد(سهامي خاص)
14.749.000  1.13
14.749.000
 1.13
  ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
128.135.837   9.85  128.135.837 9.85
جمع 1.300.000.000 100 1.300.000.000 100